Międzynarodowe przepisy dotyczące zapobiegania kolizjom na morzu CZĘŚĆ D

Międzynarodowe przepisy dotyczące zapobiegania kolizjom na morzu CZĘŚĆ D

Część D

Sygnały dźwiękowe i świetlne

Zasada 32 DEFINICJE

 • a. Słowo „gwizdek” oznacza każde dźwiękowe urządzenie sygnalizacyjne zdolne do wydawania określonych dźwięków i spełniające wymagania techniczne wymienione w załączniku 3 do niniejszego rozporządzenia.
 • b. Termin „krótki dźwięk” oznacza dźwięk trwający około 1 s.
 • c. Termin „trwały dźwięk” oznacza dźwięk trwający od 4 do 6 sekund.

Prawidło 33. WYPOSAŻENIE DO SYGNALIZACJI DŹWIĘKOWEJ

 • a. Statek o długości co najmniej 12 metrów musi być wyposażony w gwizdek i dzwon, a statek o długości co najmniej 100 metrów musi być dodatkowo wyposażony w gong, którego ton i dźwięk nie może być mylony z dźwiękiem gongu. Gwizdek, dzwon i gong muszą spełniać wymagania załącznika III do niniejszego rozporządzenia. Dzwonek i/lub gong mogą być zastąpione innymi urządzeniami o takiej samej charakterystyce dźwiękowej i zawsze musi istnieć możliwość ręcznego nadawania określonych sygnałów.
 • b. Statek o długości mniejszej niż 12 metrów nie musi posiadać urządzeń sygnalizacji dźwiękowej określonych w ustępie (a) niniejszego prawidła, a jeśli ich nie posiada, powinien być wyposażony w inne środki nadawania skutecznego sygnału dźwiękowego.

Prawidło 34 SYGNALIZACJE I OSTRZEŻENIA MANEWRACYJNE

 • a. Gdy statki są wzajemnie widoczne, statek o napędzie mechanicznym w drodze, wykonujący manewry dozwolone przez niniejsze prawidła, powinien zasygnalizować swój manewr za pomocą gwizdka w następujący sposób:
  • jeden krótki dźwięk oznacza „Zmieniam kurs na prawą burtę”;
  • dwa krótkie dźwięki oznaczają „Zmieniam kurs na lewą burtę”;
  • Trzy krótkie sygnały dźwiękowe oznaczają „Moje silniki odrzutowe działają wstecz”.
 • b. Statek może towarzyszyć sygnałom dźwiękowym przewidzianym w ustępie a) niniejszego prawidła sygnałami świetlnymi powtarzanymi podczas całego manewru:
  • i. te światła powinny mieć następujące znaczenie: jeden błysk oznacza „Zmieniam kurs
   Prawidłowy”; dwa błyski oznaczają „Zmieniam kurs na lewą burtę”; trzy mignięcia oznaczają „Moje silniki odrzutowe działają wstecz”;
  • ii. czas trwania każdego błysku powinien wynosić około 1 s, odstęp między błyskami powinien wynosić około 1 s, odstęp między kolejnymi sygnałami powinien wynosić co najmniej 10 s;
  • iii. światło używane do nadawania takiego sygnału, jeśli jest zamontowane, musi być białym światłem widocznym dookoła widnokręgu, widocznym z odległości co najmniej 5 mil i musi spełniać wymagania załącznika I do niniejszego regulaminu.
 • c. Gdy statki znajdują się w wąskim przejściu lub na torze wodnym, wówczas:
  • i. statek zamierzający wyprzedzić inny statek zgodnie z prawidłem 9(e)(i) sygnalizuje swój zamiar za pomocą następujących sygnałów gwizdkiem: dwa długie dźwięki, po których następuje jeden krótki dźwięk, oznaczający „Zamierzam wyprzedzić was z prawej burty”, dwa długie dźwięki wybuchy i
   po których następują dwa krótkie dźwięki oznaczające „Zamierzam wyprzedzić cię z lewej burty”;
  • ii. statek, który ma być wyprzedzany, musi, działając zgodnie z prawidłem 9(e)(i), wyrazić swoją zgodę gwizdkiem w następującej kolejności: jeden długi, jeden krótki, jeden długi i jeden krótki dźwięk.
 • d. Gdy statki, które się wzajemnie widzą, zbliżają się i z jakiegokolwiek powodu jeden z nich nie jest w stanie zrozumieć zamiarów lub działań drugiego statku lub ma wątpliwości, czy ten drugi statek podejmuje wystarczające działania, aby uniknąć zderzenia, niezwłocznie zgłosić sprawę, dając co najmniej pięć krótkich i częstych sygnałów gwizdkiem. Sygnałowi takiemu może towarzyszyć sygnał świetlny składający się z co najmniej pięciu krótkich i częstych błysków.
 • e. Statek zbliżający się do zakrętu lub odcinka przejścia lub toru wodnego, gdzie inne statki mogą być niewidoczne z powodu przeszkód, emituje jeden ciągły dźwięk. Każdy zbliżający się statek w zasięgu słuchu zakrętu lub przeszkody musi odpowiedzieć na taki sygnał pojedynczym ciągłym dźwiękiem.
 • f. Jeżeli gwizdki są zainstalowane na statku w odległości większej niż 100 m od siebie, wówczas do nadawania sygnałów manewrowych i ostrzegawczych należy używać tylko jednego gwizdka.

Prawidło 35 SYGNAŁY DŹWIĘKOWE W SŁABEJ WIDOCZNOŚCI

 • W obszarach ograniczonej widoczności lub w ich pobliżu, w dzień lub w nocy, sygnały określone w niniejszym przepisie będą nadawane w następujący sposób.
 • a. Statek o napędzie mechanicznym poruszający się po wodzie emituje jeden ciągły dźwięk w odstępach nie dłuższych niż 2 minuty.
 • b. Statek o napędzie mechanicznym w drodze, ale zatrzymany i nie poruszający się w stosunku do wody, musi wydawać w odstępach nie dłuższych niż 2 minuty dwa długie dźwięki w odstępie około 2 sekund.
 • c. Statek, który nie jest pod dowództwem lub nie ma ograniczeń co do zdolności manewrowych, statek ograniczony swoim zanurzeniem, statek żaglowy, statek zajęty połowem oraz statek holujący lub pchający inny statek, zamiast sygnałów przewidzianych w literach a) i (b) tej Reguły wydawaj w odstępach nie dłuższych niż 2 minuty trzy następujące po sobie dźwięki, a mianowicie jeden długi i po nim dwa krótkie.
 • d. Statek zajęty połowem na kotwicy oraz statek o ograniczonej zdolności manewrowej podczas wykonywania pracy na kotwicy powinien zamiast sygnałów przewidzianych w ustępie g) niniejszego prawidła dać sygnał dźwiękowy,
  przewidziany w ustępie (c) niniejszej reguły.
 • e. Holowany statek, a jeżeli holuje się więcej niż jeden statek, to ostatni z nich, jeżeli jest na nim załoga, musi w odstępach nie dłuższych niż 2 minuty wydawać cztery następujące po sobie dźwięki, a mianowicie jeden długi i po nim trzy krótkie. Jeśli to możliwe, sygnał ten powinien być podany bezpośrednio po sygnale holownika.
 • f. Jeżeli statek pchający i statek pchany do przodu są sztywno połączone, tworząc statek przegubowy, to powinny być one traktowane jak statek o napędzie mechanicznym i powinny dawać sygnały przewidziane w ustępach (a) i (b) niniejszego prawidła. li>
 • g. Statek stojący na kotwicy powinien w odstępach nie większych niż 1 minuta szybko bić w dzwon przez około 5 sekund. Na statku o długości 100 m lub większej ten sygnał dzwonu powinien być nadawany na dziobie, po czym bezpośrednio na rufie następuje przyspieszony gong przez około 5 sekund. Naczynie
  na kotwicy, aby ostrzec zbliżające się statki o ich pozycji i możliwości zderzenia, dodatkowo zadać trzy kolejne uderzenia gwizdkiem, a mianowicie jedno krótkie, drugie
  długi i jeden krótki.
 • godz. Statek osiadły na mieliźnie powinien bić w dzwon i, jeżeli jest to wymagane, w gong, zgodnie z ustępem (g) niniejszego prawidła, a ponadto powinien bić w dzwon trzykrotnie, bezpośrednio przed i po każdym szybkim uderzeniu w dzwon. Statek na mieliźnie może dodatkowo służyć
  odpowiedni sygnał gwizdkiem.
 • i. Statek o długości mniejszej niż 12 m nie jest zobowiązany do nadawania powyższych sygnałów, ale jeśli ich nie nadaje, musi nadawać kolejny skuteczny sygnał dźwiękowy w odstępach co najmniej 2 minut.
 • j. Statek pilotowy, wykonując swoje obowiązki pilota, oprócz sygnałów przewidzianych w ustępach (a), (b) lub (g) niniejszego prawidła, może nadawać sygnał identyfikacyjny składający się z czterech krótkich dźwięków. >

Prawidło 36 SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE

Każdy statek, gdy zachodzi potrzeba zwrócenia uwagi innego statku, może dawać sygnały świetlne lub dźwiękowe, lecz takie, które nie mogą być mylone z sygnałami przewidzianymi w niniejszych Przepisach, lub może skierować wiązkę światła szperacza w kierunku niebezpieczeństwa, lecz w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym statkom.
Każde światło użyte do zwrócenia uwagi innego statku powinno być takie, aby nie mogło być mylone z żadną pomocą nawigacyjną. Do celów niniejszego prawidła należy unikać stosowania świateł przerywanych lub obrotowych o dużym natężeniu światła (takich jak światła pulsacyjne).

Prawidło 37 Sygnały niebezpieczeństwa

Gdy statek znajduje się w niebezpieczeństwie i wymaga pomocy, powinien używać lub pokazywać sygnały opisane w załączniku IV do niniejszego prawidła.

Podziel się tym wpisem