Starptautiskie noteikumi sadursmju novēršanai jūrā D DAĻA

Starptautiskie noteikumi sadursmju novēršanai jūrā D DAĻA

D daļa

Skaņas un gaismas signāli

32. noteikums DEFINĪCIJAS

 • a. Vārds “svilpe” nozīmē jebkuru skaņas signālierīci, kas spēj radīt noteiktās skaņas un atbilst šo noteikumu 3. pielikumā uzskaitītajām tehniskajām prasībām.
 • b. Termins “īsa skaņa” nozīmē skaņu, kas ilgst aptuveni 1 s.
 • c. Termins “ilgstoša skaņa” nozīmē skaņu, kas ilgst no 4 līdz 6 s.

33. noteikums. SKAŅAS SIGNĀLU IEKĀRTAS

 • a. Kuģim, kura garums ir 12 metri vai vairāk, jābūt aprīkotam ar svilpi un zvanu, bet kuģim, kura garums ir 100 metri vai vairāk, papildus jābūt aprīkotam ar gongu, kura toni un skaņu nedrīkst sajaukt ar zvanu. Svilpei, zvanam un gonga signālam jāatbilst šo noteikumu III pielikuma prasībām. Zvanu un/vai gongu var aizstāt ar citām ierīcēm ar tādām pašām atbilstošām skaņas īpašībām, un vienmēr jābūt iespējai noteiktos signālus dot manuāli.
 • b. Kuģim, kura garums ir mazāks par 12 metriem, nav obligāti jābūt šo noteikumu a) punktā noteiktajām skaņas signālierīcēm, un, ja šādam kuģim to nav, tam jābūt aprīkotam ar citiem līdzekļiem, kas dod efektīvu skaņas signālu.

34. noteikums MANEVERĀCIJAS SIGNĀLI UN BRĪDINĀJUMI

 • a. Kad kuģi ir redzami viens otram, mehāniskais kuģis ceļā, veicot manevrus saskaņā ar šiem noteikumiem, norāda uz savu manevru, pūšot svilpes signālus šādi:
  • viena īsa skaņa nozīmē “Es mainu kursu uz labo bortu”;
  • divi īsi skaņas signāli nozīmē “Es mainu kursu uz portu”;
  • Trīs īsi pīkstieni nozīmē: “Mani dzinēji ir atpakaļgaitā.”
 • b. Kuģis var pavadīt šī noteikuma a) punktā paredzētos skaņas signālus ar gaismas signāliem, kas atkārtojas visa manevra laikā:
  • i. šīm gaismām ir jābūt šādai nozīmei: viena zibspuldze nozīmē “Es mainu savu kursu
   pa labi”; divi mirgoņi nozīmē “Es mainu kursu uz ostu”; trīs uzplaiksnījumi nozīmē “Mani dzinēji ir atpakaļgaitā”;
  • ii. katra zibspuldzes ilgumam jābūt apmēram 1 s, intervālam starp zibspuldzēm jābūt apmēram 1 s, intervālam starp secīgiem signāliem jābūt vismaz 10 s;
  • iii. gaismai, ko izmanto šāda signāla došanai, ja tāda ir, jābūt viscaur baltai gaismai, kas redzama vismaz 5 jūdžu attālumā, un tai jāatbilst šo noteikumu I pielikuma prasībām.
 • c. Kad kuģi ir redzami viens otram šaurā ejā vai uz kuģu ceļa, tad:
  • i. kuģis, kas plāno apdzīt citu kuģi saskaņā ar 9. noteikuma e) apakšpunkta i) apakšpunktu, norāda savu nodomu ar šādiem svilpes signāliem: divi gari skaņas signāli, kam seko viens īss zvans, kas nozīmē “es plānoju jūs apdzīt no jūsu labā borta” , divi gari. sprādzieni un
   kam seko divi īsi skaņas signāli, kas nozīmē “Es plānoju jūs apdzīt tavā pusē”;
  • ii. kuģim, kuru grasās apdzīt, saskaņā ar 9. noteikuma e) apakšpunkta i) apakšpunktu jāparāda sava piekrišana, pūšot svilpi šādā secībā: viens garš, viens īss, viens garš un viens īss pūtiens.
 • d. Ja kuģi, pilnībā redzot viens otru, tuvojas un kāda iemesla dēļ viens no tiem nespēj saprast otra kuģa nodomus vai rīcību vai arī viņam ir šaubas par to, vai otrs kuģis veic pietiekamas darbības, lai izvairītos no sadursmes, tas nekavējoties ziņojiet par šo gadījumu, sniedzot vismaz piecus īsus un biežus svilpes sitienus. Šādam signālam var pievienot gaismas signālu, kas sastāv no vismaz pieciem īsiem un biežiem mirgoņiem.
 • e. Kuģim, kas tuvojas līkumam vai ejas vai kuģu ceļa posmam, kur citi kuģi šķēršļu dēļ var nebūt redzami, dzird vienu nepārtrauktu skaņu. Jebkuram kuģim, kas tuvojas dzirdes attālumā no līkuma vai šķēršļa, ir jāreaģē uz šādu signālu ar vienu nepārtrauktu pūtienu.
 • f. Ja svilpes ir uzstādītas uz kuģa vairāk nekā 100 m attālumā viena no otras, tad manevrēšanas un brīdinājuma signālu došanai jāizmanto tikai viena svilpe.

35. noteikums SKAŅAS SIGNĀLI SVĀRĀ REDZAMĪBĀ

 • Ierobežotas redzamības zonās vai to tuvumā gan dienā, gan naktī šajos noteikumos paredzētie signāli jādod šādi.
 • a. Mehāniskajam kuģim, kas pārvietojas pa ūdeni, ir jāatskan viens nepārtraukts skaņas signāls ar intervālu, kas nepārsniedz 2 minūtes.
 • b. Mehāniskajam kuģim, kas brauc, bet apstājies un nekustas attiecībā pret ūdeni, ar intervālu, kas nepārsniedz 2 minūtes, ir jādod divi gari sprādzieni ar aptuveni 2 sekunžu intervālu starp tiem.
 • c. Kuģis, kas nav pakļauts komandai vai kuru manevrēšanas spējas ir ierobežotas, kuģis, kuru ierobežo iegrime, buru kuģis, kuģis, kas nodarbojas ar zveju un kuģis, kas velk vai stumj citu kuģi, a) apakšpunktā noteikto signālu vietā un (b) šī noteikuma , ar ne vairāk kā 2 minūšu intervālu atskaņojiet trīs secīgas skaņas, proti, vienu garu un pēc tam divas īsas.
 • d. Kuģis, kas nodarbojas ar zveju noenkuroties, un kuģis, kuram ir ierobežotas manevrēšanas spējas, veicot darbu noenkuroties, šī noteikuma g) apakšpunktā noteikto signālu vietā dod skaņas signālu,
  kas noteikts šī noteikuma c) punktā.
 • e. Kuģis, ko velk, un, ja tiek vilkts vairāk nekā viens kuģis, tad pēdējam no tiem, ja uz tā ir komanda, ar intervālu, kas nepārsniedz 2 minūtes, ir jādod četras secīgas skaņas, proti, viena gara un trīs īsi pēc tā. Ja iespējams, šis signāls jādod uzreiz pēc velkošā kuģa signāla.
 • f. Ja stumšanas kuģis un kuģis, kas tiek stumts uz priekšu, ir stingri savienoti, veidojot šarnīrveida kuģi, tos uzskata par kuģi ar mehānisko piedziņu, un tie dod signālus, kas noteikti šī noteikuma a) un b) apakšpunktā. li>
 • g. Kuģis, kas noenkurojies, ar intervālu, kas nepārsniedz 1 minūti, aptuveni 5 sekundes ātri zvana zvanam. Uz kuģa, kura garums ir 100 m vai vairāk, šis zvana signāls tiek atskaņots priekšgalā un tūlīt pēc pakaļgala ar paātrinātu gongu aptuveni 5 s. Kuģis
  noenkurojoties, lai brīdinātu tuvojošos kuģus par to atrašanās vietu un sadursmes iespējamību, papildus dod trīs sitienus pēc kārtas ar svilpi, proti, vienu īsu, vienu
  garš un viens īss.
 • h. Kuģim, kas atrodas uz sēkļa, ir jāatskaņo zvans un, ja nepieciešams, gongs, kā noteikts šī noteikuma (g) apakšpunktā, un papildus jāatskaņo trīs atsevišķi atšķirīgi zvana sitieni tieši pirms un pēc katras straujas zvana zvanīšanas. Kuģis uz sēkļa var papildus apkalpot
  atbilstošs svilpes signāls.
 • i. Kuģim, kas ir mazāks par 12 m, iepriekš minētie signāli nav jādod, bet, ja viņa tos nedod, jādod cits efektīvs skaņas signāls ar vismaz 2 minūšu intervālu.
 • j. Loču kuģis, pildot loča pienākumus, papildus šī noteikuma (a), (b) vai (g) punktos noteiktajiem signāliem var atskanēt identifikācijas signāls, kas sastāv no četriem īsiem skaņas signāliem.

36. noteikums BRĪDINĀJUMA SIGNĀLI

Jebkurš kuģis, ja nepieciešams pievērst cita kuģa uzmanību, var raidīt gaismas vai skaņas signālus, bet tādus, kurus nevar sajaukt ar šajos noteikumos paredzētajiem signāliem, vai arī vērst prožektoru staru kūli bīstamības virzienā, bet tā, lai netraucētu citiem kuģiem.
Katra gaisma, ko izmanto, lai pievērstu cita kuģa uzmanību, ir tāda, lai to nevarētu sajaukt ar navigācijas palīglīdzekli. Šajā noteikumā jāizvairās no gaismas ar pārtraukumiem vai rotējošām gaismām ar lielu gaismas intensitāti (piemēram, pulsējošām gaismām).

37. noteikums Briesmu signāli

Ja kuģim ir briesmas un vajadzīga palīdzība, tas izmanto vai rāda signālus, kas aprakstīti šo noteikumu IV pielikumā.

Dalīties ar šo ziņu