Международни правила за предотвратяване на сблъсъци в морето ЧАСТ D

Международни правила за предотвратяване на сблъсъци в морето ЧАСТ D

Част D

Звукови и светлинни сигнали

Правило 32 ДЕФИНИЦИИ

 • а. Думата „свирка“ означава всяко звуково сигнално устройство, способно да произвежда предписаните звуци и отговарящо на техническите изисквания, изброени в приложение 3 към настоящия правилник.
 • б. Терминът „кратък звук“ означава звук, който продължава около 1 секунда.
 • в. Терминът „продължителен звук“ означава звук с продължителност от 4 до 6 секунди.

Правило 33. ОБОРУДВАНЕ ЗА ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ

 • а. Плавателен съд с дължина 12 метра или повече трябва да бъде оборудван със свирка и камбана, а плавателен съд с дължина 100 метра или повече трябва освен това да бъде оборудван с гонг, чийто тон и звук не могат да се смесват с звукът на камбаната. Свирката, звънецът и гонгът трябва да отговарят на изискванията на Приложение III към тези правила. Камбаната и/или гонгът могат да бъдат заменени с други устройства със същите подходящи звукови характеристики, при условие че винаги е възможно да се дадат предписаните сигнали ръчно.
 • б. Кораб с дължина под 12 метра не е длъжен да носи устройствата за звукова сигнализация, предписани в параграф (а) от това правило, и ако такъв кораб не разполага с тях, той трябва да бъде снабден с други средства за подаване на ефективен звуков сигнал .

Правило 34. СИГНАЛИ ЗА МАНЕВРИРАНЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 • а. Когато корабите се виждат един от друг, плаващ кораб с механичен двигател, който маневрира, както е разрешено от настоящите правила, трябва да указва маневрата си чрез свирки, както следва:
  • един кратък звук означава „Променям курса си на десен борд“;
  • два кратки звука означават „променям курса си към ляво“;
  • Три кратки звукови сигнала означават „Тласкачите ми са на заден ход.“
 • б. Кораб може да придружава звуковите сигнали, предписани в параграф (а) от това правило, със светлинни сигнали, повтарящи се по време на маневрата:
  • i. тези светлини трябва да имат следното значение: едно мигане означава „Променям курса си
   надясно“; две мигания означават „променям курса си към ляво“; три примигвания означават „Тласкачите ми са на заден ход“;
  • ii. продължителността на всяко светване трябва да бъде около 1 s, интервалът между светкавиците трябва да бъде около 1 s, интервалът между последователните сигнали трябва да бъде най-малко 10 s;
  • iii. светлината, използвана за подаване на такъв сигнал, ако е монтирана, трябва да бъде кръгова бяла светлина, видима на разстояние най-малко 5 мили и трябва да отговаря на изискванията на приложение I към тези правила.
 • в. Когато корабите се виждат един от друг в тесен проход или на фарватера, тогава:
  • i. кораб, възнамеряващ да изпревари друг кораб съгласно правило 9(e)(i), трябва да покаже намерението си чрез следните свирки: два дълги звука, последвани от един къс звук, което означава „Възнамерявам да ви изпреваря от десния ви борд“, два дълги взривове и
   последвано от два кратки звука, означаващи „Възнамерявам да ви изпреваря отляво“;
  • ii. кораб, който предстои да бъде изпреварен, трябва, действайки в съответствие с правило 9(e)(i), да изрази съгласието си, като надуе свирката си в следния ред: един дълъг, един къс, един дълъг и един къс звук.
 • г. Когато кораби, които се виждат един от друг, се приближават и по някаква причина един от тях не е в състояние да разбере намеренията или действията на другия кораб или се съмнява дали другият кораб предприема достатъчно действия, за да избегне сблъсък, той незабавно докладвайте за случая, като подадете най-малко пет кратки и чести свирки. Такъв сигнал може да бъде придружен от светлинен сигнал, състоящ се от поне пет къси и чести мигания.
 • д. Кораб, който се приближава до завой или участък от проход или фарватер, където други плавателни съдове може да не се виждат поради препятствия, трябва да издаде един продължителен звук. Всеки приближаващ кораб в рамките на чуваемостта на завой или препятствие трябва да отговори на такъв сигнал с един продължителен звук.
 • е. Ако на кораба са монтирани свирки на разстояние повече от 100 m една от друга, тогава трябва да се използва само една свирка за подаване на сигнали за маневриране и предупреждение.

Правило 35. ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ ОГРАНИЧЕНА ВИДИМОСТ

 • Във или в близост до зони с ограничена видимост, денем или нощем, сигналите, предписани от това правило, се подават, както следва.
 • а. Кораб с механичен двигател, движещ се през водата, трябва да издава един непрекъснат звук на интервали от не повече от 2 минути.
 • б. Кораб с механичен двигател, който е в движение, но е спрял и не се движи по отношение на водата, трябва да даде на интервали от не повече от 2 минути два дълги звука с интервал от около 2 секунди между тях.
 • в. Кораб, който не е под командване или не е ограничен в способността си да маневрира, кораб, ограничен от газенето си, ветроходен кораб, кораб, ангажиран в риболов, и кораб, който тегли или тласка друг кораб, вместо сигналите, предписани в параграфи (а) и (b) от това правило, издайте на интервали от не повече от 2 минути три последователни звука, а именно един дълъг и след него два кратки.
 • г. Кораб, ангажиран в риболов на котва, и кораб, който има ограничена способност да маневрира, когато извършва работата си на котва, трябва вместо сигналите, предписани в параграф (g) от това правило, да подава звуков сигнал,
  предписано от параграф (c) от това правило.
 • д. Корабът, който се тегли, а ако се теглят повече от един кораб, последният от тях, ако има екип на него, трябва на интервали не по-големи от 2 минути да издаде четири последователни звука, а именно един дълъг и един три кратки след него. Ако е възможно, този сигнал трябва да бъде подаден веднага след сигнала на кораба-влекач.
 • е. Когато тласкащ плавателен съд и плаващ съд, който се избутва напред, са здраво свързани, за да образуват съчленен плавателен съд, те трябва да се третират като кораб с механично задвижване и дават сигналите, предписани в параграфи (а) и (б) от това правило.
 • ж. Кораб на котва трябва на интервали от не повече от 1 минута да бие камбаната бързо за около 5 секунди. На кораб с дължина 100 m или повече този камбанен сигнал трябва да се прозвучи на носа и незабавно последван на кърмата от ускорен гонг за приблизително 5 s. Съд
  на котва, за да предупреди приближаващите кораби за тяхното положение и за възможността от сблъсък, допълнително нанесете три последователни удара със свирка, а именно един кратък, един
  дълъг и един къс.
 • ч. Заседнал кораб бие камбаната и, ако е необходимо, гонгът, както е предписано в параграф (g) от това правило, и допълнително бие три отделни различни удара върху камбаната непосредствено преди и след всяко бързо биене на камбаната. Заседнал кораб може допълнително да служи
  подходящ сигнал за свирка.
 • i. Плавателен съд с дължина под 12 m не е длъжен да дава горните сигнали, но ако не ги дава, той трябва да дава друг ефективен звуков сигнал на интервали от поне 2 минути.
 • j. Пилотски кораб, когато изпълнява пилотските си задължения, в допълнение към сигналите, предписани в параграфи (a), (b) или (g) от това правило, може да издаде идентификационен сигнал, състоящ се от четири кратки звука.

Правило 36. СИГНАЛИ ЗА ВНИМАНИЕ

Всеки кораб, когато е необходимо да привлече вниманието на друг кораб, може да дава светлинни или звукови сигнали, но такива, които не могат да бъдат сбъркани със сигнали, установени от тези правила, или може да насочи лъч на прожектора по посока на опасността, но в такъв начин, по който това не пречи на други съдилища.
Всяка светлина, използвана за привличане на вниманието на друг плавателен съд, трябва да бъде такава, че да не може да бъде объркана с помощно средство за навигация. За целите на това правило трябва да се избягват прекъсващи или въртящи се светлини с висок интензитет на светлина (като мигащи светлини).

Правило 37. СИГНАЛИ ЗА БЕДСТВИЕ

Когато кораб търпи бедствие и се нуждае от помощ, той трябва да използва или показва сигналите, описани в приложение IV към тези правила.

Споделете тази публикация