Międzynarodowe przepisy dotyczące zapobiegania kolizjom na morzu CZĘŚĆ C

Międzynarodowe przepisy dotyczące zapobiegania kolizjom na morzu CZĘŚĆ C

Część C

Światła i znaki

Zasada 20. WNIOSEK

 • Zasady niniejszej części muszą być przestrzegane przy każdej pogodzie.
 • Zasady dotyczące świateł powinny być przestrzegane od wschodu do zachodu słońca, a w tym czasie nie mogą być wyświetlane żadne inne światła, z wyjątkiem takich, które nie mogą być mylone ze światłami określonymi w niniejszych Zasadach lub pogarszać ich widoczności i charakterystycznych cech lub przeszkadzać w prawidłowej obserwacji.
 • Światła określone w niniejszym Regulaminie, jeśli są dostępne na ziemi, powinny być również wyświetlane od wschodu do zachodu słońca w warunkach ograniczonej widoczności i mogą być wyświetlane we wszystkich innych okolicznościach, jeśli uzna się to za konieczne.
 • Zasady dotyczące znaków powinny być przestrzegane w ciągu dnia.e. Światła i znaki określone w niniejszych Przepisach powinny spełniać wymagania Załącznika 1 do niniejszych Przepisów.

Zasada 21. DEFINICJA

 • „Światło górne” to białe światło umieszczone w płaszczyźnie diametralnej statku, oświetlające ciągły łuk horyzontu o kącie 225° i umieszczone w taki sposób, aby świeciło z kierunku prosto przez dziób do 22,5° za pawężą każdej burty.
 • „Światła burtowe” to zielone światło na prawej burcie i czerwone światło na lewej burcie; każde z tych świateł oświetla ciągłym światłem łuk horyzontu o kącie 112,5° i jest tak rozmieszczone, aby świecić z kierunku bezpośrednio przez dziób do 22,5° za trawersem odpowiedniej burty. Na statku o długości mniejszej niż 20 metrów światła burtowe mogą być połączone w jedną latarnię umieszczoną w płaszczyźnie symetrii statku.
 • „Światło rufowe to białe światło umieszczone, na ile to możliwe, bliżej rufy, oświetlające ciągłym światłem 135° łuku horyzontu i ustawione tak, aby świeciło z kierunku bezpośrednio za rufą do 67,5° na każdą burtę.
 • „Światło holownicze” to żółte światło o takich samych właściwościach jak światło „rufowe” opisane w punkcie (c) niniejszej Reguły.
 • „Okrągły ogień” to ogień, który oświetla 360° łuku horyzontu ciągłym światłem.
 • „Światło migające” to światło, które miga w regularnych odstępach czasu z częstotliwością 120 lub więcej błysków na minutę.

Zasada 22. WIDOCZNOŚĆ ŚWIATEŁ

Światła przewidziane w niniejszych Przepisach muszą mieć intensywność określoną w punkcie 8 Załącznika 1 do niniejszych Przepisów, aby były widoczne z następujących minimalnych odległości:

 • Na statkach o długości 50 m lub większej:
  • górne światło – 6 mil;
  • boczne światło – 3 mile;
  • światło rufowe – 3 mile;
  • światło holownicze — 3 mile;
  • białe, czerwone, zielone lub żółte światło widoczne dookoła widnokręgu – 3 mile;
 • Na statkach o długości 12 m lub większej, ale mniejszej niż 50;
  • maszt świetlny – 5 mil, a jeżeli długość statku jest mniejsza niż 20 m – 3 mile;
  • boczne światło – 2 mile;
  • światło rufowe – 2 mile;
  • światło holownicze — 2 mile;
  • białe, czerwone, zielone lub żółte światło widoczne dookoła widnokręgu – 2 mile;
 • Dla statków o długości poniżej 15 m:
  • górne światło – 2 mile;
  • światło boczne – 1 mila;
  • światło rufowe – 2 mile;
  • światło holownicze — 2 mile;
  • białe, czerwone, zielone lub żółte światło widoczne dookoła widnokręgu – 2 mile;
 • Na niewidzialnych częściowo zanurzonych holowanych statkach lub obiektach holowanych:
  • białe światło dookoła – 2 mile;

Zasada 23. STATKI Z SILNIKIEM MECHANICZNYM W RUCHU

 • a. Statek o napędzie mechanicznym w drodze musi wykazywać:
  • i. maszt do przodu;
  • ii. jednak drugi maszt za i nad przednim masztem
   statek o długości mniejszej niż 50 m nie jest wymagany, ale może pokazywać takie światło;
  • iii. światła boczne;
  • iv. rufowe światło;
 • b. Poduszkowiec bez wyporności powinien, oprócz świateł przewidzianych w ustępie (a) niniejszego prawidła, pokazywać żółte światło migające dookoła widnokręgu.
 • c.
  • i. Statek o napędzie mechanicznym o długości mniejszej niż 12 metrów może zamiast świateł przewidzianych w ustępie (a) niniejszego prawidła pokazywać białe światło widoczne dookoła widnokręgu i światła burtowe;
  • ii. statek o napędzie mechanicznym, o długości mniejszej niż 7 metrów i posiadający prędkość maksymalną nieprzekraczającą 7 węzłów, może zamiast świateł przewidzianych w ustępie a) niniejszego prawidła pokazywać białe światło widoczne dookoła widnokręgu oraz, jeżeli to możliwe, również wystawiać światła boczne;
  • iii. światło masztowe lub białe światło widoczne dookoła widnokręgu na statku o napędzie mechanicznym o długości mniejszej niż 12 m może być przesunięte względem osi statku, jeżeli zamontowanie go w osi symetrii jest praktycznie niemożliwe; w takim przypadku światła burtowe powinny być połączone w jedną lampę zainstalowaną w osi statku lub jak najbliżej płaszczyzny wzdłużnej, w której zainstalowany jest maszt lub białe światło widoczne dookoła widnokręgu.

Zasada 24. STATKI ZAANGAŻOWANE W HOLOWANIE I PCHANIE

 • a. Statek o napędzie mechanicznym zajęty holowaniem musi wykazywać:
  • i. zamiast światła przewidzianego w prawidle 23(a)(i) lub (a)(ii), dwa światła masztowe w linii pionowej. Jeżeli długość holownika mierzona od rufy holującego statku do rufy holowanego statku przekracza 200 m – trzy takie światła.
  • ii. światła boczne;
  • iii. rufowe światło;
  • iv. światło holowania umieszczone w linii pionowej nad światłem rufowym;
  • w. znak w kształcie rombu w najbardziej widocznym miejscu, jeżeli długość holownika przekracza 200 m.
 • b. Jeżeli statek pchający i statek pchany do przodu są sztywno połączone, tworząc statek przegubowy, to traktuje się je jako statek o napędzie mechanicznym i powinny one pokazywać światła przewidziane w prawidle 23.
 • c. Statek o napędzie mechanicznym pchający lub holujący burtę innego statku powinien, jeżeli nie jest częścią statku przegubowego, pokazywać:
  • i. zamiast światła przewidzianego w prawidle 23(a)(i) lub (a)(ii) dwa światła masztowe w linii pionowej;
  • ii. światła boczne;
  • iii. rufowe światło;
 • d. Statek o napędzie mechanicznym, do którego mają zastosowanie ustępy (a) lub (c) niniejszego prawidła, musi również przestrzegać prawidła 23(a)(ii).
 • e. Statek lub obiekt holowany, inny niż wymieniony w ustępie (g) niniejszego prawidła, powinien pokazywać:
  • i. światła boczne;
  • ii. rufowe światło;
  • iii. znak w kształcie rombu w najbardziej widocznym miejscu, jeżeli długość holownika przekracza 200 m.
 • f. Każda liczba statków holowanych wzdłuż burty lub pchanych w grupie musi być traktowana jako jeden statek:
  • i. statek pchany do przodu, jeżeli nie jest częścią statku przegubowego, powinien mieć przednie światła burtowe;
  • ii. statek holowany wzdłuż burty powinien posiadać światło rufowe i światła burtowe w części dziobowej.
 • g. Niewidoczny częściowo zanurzony statek holowany lub obiekt holowany lub kombinacja takich holowanych statków lub przedmiotów holowanych wyświetla:
  • i. jeżeli ich szerokość jest mniejsza niż 25 m, jedno białe światło widoczne dookoła widnokręgu z przodu lub w jego pobliżu i to samo światło na rufie lub w jej pobliżu, z wyjątkiem „smoków”, które nie mogą świecić z przodu lub w jego pobliżu;
  • ii. o szerokości 25 m lub większej, dwa dodatkowe białe światła widoczne dookoła widnokręgu na końcach bocznych lub w ich pobliżu;
  • iii. jeżeli są dłuższe niż 100 m, dodatkowe białe światła widoczne dookoła widnokręgu między światłami przewidzianymi w punktach (i) i (ii), tak aby odległość między światłami nie przekraczała 100 m;
  • iv. znak w kształcie rombu na lub w pobliżu tylnego końca ostatniego holowanego obiektu oraz, jeżeli długość holu przekracza 200 m, dodatkowy znak w kształcie rombu, umieszczony w najbardziej widocznym miejscu z przodu, o ile to możliwe.
 • godz. Jeżeli z jakiejkolwiek istotnej przyczyny holowany statek lub obiekt nie może ukazać świateł lub znaków przewidzianych w ustępach e) lub g) niniejszego prawidła, należy dołożyć wszelkich starań, aby oświetlić statek lub przedmiot holowany lub przynajmniej w najmniejszym stopniu wskazywać na obecność takiego naczynia lub przedmiotu.
 • i. Jeżeli z jakiegokolwiek istotnego powodu statek nie zajęty zwykle czynnościami holowniczymi nie jest w stanie pokazać świateł przewidzianych w ustępach a) lub c) niniejszego prawidła, gdy holuje inny statek znajdujący się w niebezpieczeństwie lub potrzebujący pomocy, nie ma obowiązku gaszenia tych świateł. Należy przedsięwziąć wszelkie możliwe środki w celu wykazania charakteru związku między holowanym a holowanym statkiem, zgodnie z prawidłem 36, w szczególności w celu oświetlenia liny holowniczej.

Zasada 25. STATKI ŻAGLOWE W RUCHU I STATKI PRZY WIOSŁACH

 • a. Statek żaglowy w drodze musi wykazywać:
  • i. światła boczne;
  • ii. rufowe światło;
 • b. Na statku żaglowym o długości mniejszej niż 12 m światła przewidziane w ustępie (a) niniejszego prawidła mogą być połączone w pojedynczą lampę umieszczoną na szczycie masztu lub w jego pobliżu, w miejscu, w którym będzie najlepiej widoczna.
 • c. Statek żaglowy w drodze może, oprócz świateł przewidzianych w ustępie a) niniejszego prawidła, pokazywać na wierzchołku masztu lub w jego pobliżu, w najlepiej widocznym miejscu, dwa światła widoczne dookoła widnokręgu, ustawione w linii pionowej, górne z które powinny być czerwone, a dolne zielone, ale światła te nie mogą być pokazywane w połączeniu z lampą zespoloną dopuszczoną zgodnie z ustępem (b) niniejszego prawidła.
 • d.
  • i. Statek żaglowy o długości mniejszej niż 7 m powinien, jeśli to praktycznie możliwe, pokazywać światła przewidziane w ustępach a) lub b) niniejszego prawidła, ale jeżeli statek ich nie pokazuje, powinien nosić pochodnię elektryczną lub zapaloną latarnię z gotowym białym światłem. należy ustawić z dużym wyprzedzeniem, aby uniknąć kolizji.
  • ii. Statek pod wiosłami może pokazywać światła przewidziane w niniejszym prawidle dla statków żaglowych, ale jeżeli ich nie pokazuje, powinien mieć w pogotowiu latarkę elektryczną lub zapaloną latarnię z białym światłem, które powinny być pokazywane z dużym wyprzedzeniem, aby zapobiec kolizji.
 • e. Statek pływający pod żaglami i jednocześnie napędzany mechanicznym układem napędowym powinien posiadać znak w postaci stożka skierowanego w dół w najbardziej widocznym miejscu z przodu.

Zasada 26. STATKI RYBACKIE

 • a. Statek zajęty połowem, będąc w drodze lub stojąc na kotwicy, powinien pokazywać tylko światła i znaki przewidziane przez niniejsze prawidło.
 • b. Statek zajmujący się trałowaniem, tj. ciągnięciem dragi lub innego narzędzia połowowego po wodzie, musi wykazywać:
  • i. dwa światła widoczne dookoła w linii pionowej, z których górna jest zielona, ​​a dolna biała, lub znak składający się z wierzchołków stożków ustawionych razem w linii pionowej
   jeden nad drugim; na statku o długości mniejszej niż 20 m zamiast tego znaku może znajdować się kosz;
  • ii. ogień za i nad zielonym ogniem dookoła; statek o długości mniejszej niż 50 m nie jest wymagany, ale może pokazywać takie światło;
  • iii. jeżeli statek ma kurs po wodzie, to oprócz świateł przewidzianych w niniejszym ustępie, światła burtowe i światło rufowe.
 • c. Statek zajęty połowem, z wyjątkiem statków zajętych trałowaniem, może pokazywać:
  • i. dwa światła widoczne dookoła widnokręgu ustawione w linii pionowej, z których górna jest czerwona, a dolna biała, albo znak składający się z dwóch stożków połączonych wierzchołkami, umieszczonych w linii pionowej jeden nad drugim; na statku o długości mniejszej niż 20 metrów zamiast tego znaku może znajdować się kosz;
  • ii. jeżeli sprzęt zamiatany rozciąga się poziomo do morza na więcej niż 150 m od statku, to w kierunku tych narzędzi – białe światło widoczne dookoła lub znak w kształcie stożka z doładowaniem;
  • iii. jeżeli statek porusza się po wodzie, oprócz świateł przewidzianych w niniejszym ustępie, światła burtowe i światło rufowe.
 • d. Statek zajęty połowem w pobliżu innych statków zajętych połowem może pokazywać dodatkowe sygnały opisane w załączniku nr 2 do niniejszych Przepisów.
 • e. Statek nie zajęty rybołówstwem nie powinien pokazywać świateł i znaków przewidzianych przez niniejsze prawidło; powinien pokazywać tylko światła i znaki przewidziane dla statków o odpowiedniej długości.

Zasada 27. STATKI NIEZDOLNE DO STEROWANIA LUB O OGRANICZONEJ ZDOLNOŚCI MANEWROWEJ

 • a. (a) Statek nie będący pod dowództwem musi pokazywać:
  • i. dwa czerwone światła widoczne dookoła widnokręgu umieszczone w linii pionowej w najbardziej widocznym miejscu;
  • ii. dwie kule lub podobne znaki w linii pionowej, tak aby były najlepiej widoczne;
  • iii. jeżeli statek porusza się po wodzie, oprócz świateł przewidzianych w niniejszym ustępie, światła burtowe i światło rufowe.
 • b. Statek o ograniczonej zdolności manewrowej, inny niż statek zajęty rozminowywaniem, powinien pokazywać:
  • i. trzy światła widoczne dookoła w linii pionowej, w miejscu, w którym są najlepiej widoczne. Górna i dolna część tych świateł powinna być czerwona, a środkowa biała;
  • ii. trzy znaki umieszczone w linii pionowej w najbardziej widocznym miejscu. Górną i dolną częścią tych znaków powinny być kulki, a środkowy romb;
  • iii. jeżeli statek porusza się po wodzie, oprócz świateł przewidzianych w ustępie (i), światło lub światła masztowe, światła burtowe i światło rufowe;
  • iv. jeżeli statek stoi na kotwicy, oprócz świateł lub znaków przewidzianych w punktach (i) i (ii), światło, światła lub znaki określone w prawidle 30.
 • c. Statek o napędzie mechanicznym zajęty holowaniem, które znacznie ogranicza zdolność statku holującego i statku holowanego do zboczenia z kursu, powinien oprócz świateł lub znaków przewidzianych w prawidle 24 a) pokazywać światła i kształty określone w punktach (i) oraz (ii) ustęp (b) niniejszego prawidła.
 • d. Statek zajęty pogłębianiem lub operacjami podwodnymi, jeżeli jego zdolność manewrowa jest ograniczona, powinien pokazywać światła i znaki przewidziane w punktach (i), (ii) i (iii) ustępu (b) niniejszego prawidła oraz, jeżeli są przeszkodę w przejściu innego statku, musi dodatkowo wykazywać:
  • i. dwa czerwone światła widoczne dookoła widnokręgu lub dwie kule w linii pionowej, wskazujące stronę, po której znajduje się przeszkoda;
  • ii. dwa zielone światła widoczne dookoła widnokręgu lub dwa romby ułożone w pionową linię, wskazujące stronę, z której może przepływać inny statek;
  • iii. jeżeli stoi na kotwicy, światła lub znaki przewidziane w niniejszym ustępie zamiast świateł lub znaków przewidzianych w prawidle 30.
 • e. Jeżeli wymiary statku zajętego operacjami nurkowymi praktycznie uniemożliwiają mu pokazywanie wszystkich świateł i znaków przewidzianych w ustępie (d) niniejszego prawidła, powinien on pokazywać:
  • i. trzy światła dookoła umieszczone pionowo w najbardziej widocznym miejscu. Górna i dolna część tych świateł powinna być czerwona, a środkowa powinna być biała;
  • ii. flaga A zgodnie z Międzynarodowym Kodem Sygnałowym, wykonana w formie sztywnej tarczy o wysokości nie mniejszej niż 1 m. Należy podjąć środki, aby flaga ta była widoczna dookoła.
 • f. Statek zajęty usuwaniem min, oprócz świateł przewidzianych dla statków o napędzie mechanicznym przez prawidło 23 lub świateł lub znaków przewidzianych dla statku na kotwicy przez prawidło 30,
  musi wyświetlać odpowiednio trzy zielone światła widoczne dookoła widnokręgu lub trzy bile. Jedno z tych świateł lub znaków musi być umieszczone w pobliżu szczytu przedniego masztu, a dwa pozostałe na przednim rei. Te światła lub znaki wskazują, że inne
  zbliżanie się statku do statku zajmującego się rozminowywaniem jest niebezpieczne na odległość mniejszą niż 1000 m.
 • g. Statki o długości mniejszej niż 12 m, inne niż te zaangażowane w operacje nurkowe, nie muszą pokazywać świateł i znaków przewidzianych niniejszym prawidłem.
 • godz. Sygnały przewidziane przez niniejsze prawidło nie są sygnałami dla statków znajdujących się w niebezpieczeństwie i wymagających pomocy. Sygnały takie podane są w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.

Zasada 28. STATKI O OGRANICZONYM ZANURZENIU

Statek o ograniczonym zanurzeniu może pokazywać, oprócz świateł określonych w prawidle 23 dla statków o napędzie mechanicznym, trzy czerwone okrągłe światła ustawione w linii pionowej lub w cylindrze, w najbardziej widocznym miejscu.

Zasada 29. STATKI PILOTOWE

 • a. Statek wykonujący obowiązki pilota musi wykazywać się:
  • i. na szczycie masztu lub w jego pobliżu – dwa światła dookoła widnokręgu umieszczone w linii pionowej; górna część tych świateł powinna być biała, a dolna czerwona;
  • ii. jeśli jest w ruchu to dodatkowo – światła boczne i rufowe;
  • iii. jeżeli statek stoi na kotwicy, wówczas oprócz świateł przewidzianych w punkcie (i) należy włączyć światło lub znak przewidziany w prawidle 30 dla statku stojącego na kotwicy.
 • b. Statek pilotowy niezaangażowany w obowiązki pilotażowe powinien pokazywać światła lub znaki przewidziane dla podobnego statku odpowiedniej długości.

Zasada 30. STATKI NA KOTWICY I STATKI NA MIELIŹNIE

 • a. Statek stojący na kotwicy powinien w najbardziej widocznym miejscu umieścić:
  • i. na dziobie statku – białe światło widoczne dookoła widnokręgu lub kula;
  • ii. na rufie lub w jej pobliżu i poniżej światła przewidzianego w podpunkcie (i), białe światło widoczne dookoła widnokręgu.
 • b. Statek o długości mniejszej niż 50 metrów może pokazywać białe światło widoczne dookoła widnokręgu w miejscu, w którym będzie ono najlepiej widoczne, zamiast świateł przewidzianych w punkcie (a) niniejszego prawidła.
 • c. Statek na kotwicy i statek o długości powyżej 100 m mogą również używać dostępnych świateł roboczych lub innych równoważnych świateł do oświetlania swoich pokładów.
 • d. Statek osiadły na mieliźnie powinien pokazywać światła przewidziane w ustępie a) lub b) niniejszego prawidła, a ponadto umieszczać je w miejscu, z którego będą najlepiej widoczne:
  • i. dwa czerwone światła widoczne dookoła widnokręgu ustawione w linii pionowej;
  • ii. trzy kule ułożone w linii pionowej.
 • e. Statek o długości mniejszej niż 7 m stojący na kotwicy lub na mieliźnie, gdy nie znajduje się w wąskim przejściu, na torze wodnym lub w pobliżu kotwicowiska lub w obszarach, po których normalnie żeglują inne statki, nie ma obowiązku pokazywania świateł lub znaków przewidzianych w ust. (a), (b) lub (d) tej zasady.
 • f. Statek o długości mniejszej niż 12 m stojący na mieliźnie nie jest zobowiązany do pokazywania świateł i znaków przewidzianych w punktach (i) i (ii) ustępu (d) niniejszego prawidła.

Zasada 31. SAMOLOTY MORSKI

Jeżeli wodnosamolot nie może wyświetlać świateł lub znaków, które ze względu na swoje właściwości lub rozmieszczenie spełniałyby wymagania przepisów niniejszej części, powinien on wyświetlać światła i znaki, które ze względu na swoje właściwości i rozmieszczenie byłyby jak najbardziej zbliżone do wymagań przepisów.

Podziel się tym wpisem