Международни правила за предотвратяване на сблъсъци в морето ЧАСТ C

Международни правила за предотвратяване на сблъсъци в морето ЧАСТ C

Част C

Светлини и знаци

Правило 20. ЗАЯВЛЕНИЕ

 • Правилата на тази част трябва да се спазват при всякакви метеорологични условия.
 • Правилата, свързани със светлините, се спазват от изгрев до залез слънце, като през това време не могат да бъдат показвани никакви други светлини, освен такива, които не могат да бъдат сбъркани със светлините, предписани от тези правила, или да влошат тяхната видимост и отличителни характеристики, или да попречат на правилното наблюдение.
 • Светлините, предписани в настоящото правило, ако са налични на земята, се показват от изгрев до залез слънце в условия на ограничена видимост и могат да се показват при всички други обстоятелства, когато се счита за необходимо.
 • Правилата, отнасящи се до знаците, се спазват през деня. д. Светлините и знаците, предписани от тези правила, трябва да отговарят на изискванията на приложение 1 към тези правила.

Правило 21. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 • „Горната светлина“ е бяла светлина, разположена в диаметралната равнина на кораба, която осветява непрекъсната 225° дъга на хоризонта и е разположена така, че да свети от посока право през носа до 22,5° зад кърмата на всеки борд.
 • „Светлините на десния борд“ са зелена светлина на десния борд и червена светлина на левия борд; всяка от тези светлини осветява с непрекъсната светлина хоризонтална дъга от 112,5° и е разположена така, че да свети от посока, разположена директно срещу носа, до 22,5° зад борда на съответната страна. На плавателни съдове с дължина, по-малка от 20 метра, страничните светлини могат да бъдат обединени в един фенер, разположен в диаметралната равнина на плавателния съд.
 • „Светлината на кърмата е бяла светлина, поставена, доколкото е възможно, по-близо до кърмата, осветяваща с непрекъсната светлина 135° дъга на хоризонта и поставена така, че да свети от посока директно към кърмата до 67,5° на всяка страна.
 • „Светлина за теглене“ е жълта светлина, която има същите характеристики като „кърмовата“ светлина, описана в параграф (в) от настоящото правило.
 • „Кръгов огън“ е огън, който осветява с непрекъсната светлина 360° дъга от хоризонта.
 • „Мигаща светлина“ е светлина, която дава мигания на равни интервали със скорост 120 или повече мигания в минута.

Правило 22. ВИДИМОСТ НА СВЕТЛИНИТЕ

Светлините, предписани от тези правила, трябва да имат интензитета, определен в параграф 8 от приложение 1 към тези правила, за да бъдат видими на следните минимални разстояния:

 • На кораби с дължина 50 m или повече:
  • горна светлина – 6 мили;
  • странична светлина – 3 мили;
  • кормова светлина – 3 мили;
  • светлина за теглене – 3 мили;
  • бяла, червена, зелена или жълта кръгова светлина – 3 мили;
 • На кораби с дължина 12 m или повече, но по-малка от 50;
  • мачтова светлина – 5 мили, но ако дължината на плавателния съд е по-малка от 20 m – 3 мили;
  • странична светлина – 2 мили;
  • кърмова светлина – 2 мили;
  • светлина за теглене – 2 мили;
  • бяла, червена, зелена или жълта кръгова светлина – 2 мили;
 • За кораби с дължина под 15 m:
  • горна светлина – 2 мили;
  • странична светлина – 1 миля;
  • кърмова светлина – 2 мили;
  • светлина за теглене – 2 мили;
  • бяла, червена, зелена или жълта кръгова светлина – 2 мили;
 • На незабележими полупотопени теглени плавателни съдове или теглени обекти:
  • обиколна бяла светлина – 2 мили;

Правило 23. КОРАБИ С МЕХАНИЧЕН ДВИГАТЕЛ НА ХОД

 • а. Кораб с механичен двигател на път трябва да показва:
  • i. мачта напред;
  • ii. втора глава на мачтата зад и над предната глава на мачта обаче
   не се изисква кораб с дължина под 50 m, но може да има такава светлина;
  • iii. странични светлини;
  • iv. кърмова светлина;
 • б. Кораб на въздушна възглавница без водоизместване трябва, в допълнение към светлините, предписани в параграф (а) от това правило, да показва кръгова мигаща жълта светлина.
 • в.
  • i. Кораб с механичен двигател с дължина, по-малка от 12 метра, може вместо светлините, предписани в параграф (а) от това правило, да показва кръгова бяла светлина и странични светлини;
  • ii. кораб с механично задвижване с дължина под 7 метра и максимална скорост, която не надвишава 7 възела, може вместо светлините, предписани в параграф (а) от това правило, да показва кръгова бяла светлина и, ако е практически възможно, също изложете странични светлини;
  • iii. топовата светлина или кръговата бяла светлина на кораб с механичен двигател с дължина, по-малка от 12 m, може да бъде изместена спрямо централната линия на плавателния съд, ако е практически невъзможно да се монтира в централната линия; в този случай страничните светлини трябва да бъдат комбинирани в една лампа, монтирана в централната линия на кораба или възможно най-близо до надлъжната равнина, в която е монтирана мачтата или кръговата бяла светлина.

Правило 24. КОРАБИ, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ТЕГЛЕНЕ И БУТАНЕ

 • а. Кораб с механичен двигател, участващ в теглене, трябва да показва:
  • i. вместо светлина, предписана в правило 23(a)(i) или (a)(ii), две топови светлини във вертикална линия. Ако дължината на влекача, измерена от кърмата на буксирния кораб до кърмата на тегления кораб, надвишава 200 m – три такива светлини.
  • ii. странични светлини;
  • iii. кърмова светлина;
  • iv. светлина за теглене, разположена във вертикална линия над кърмовата светлина;
  • ср. ромбовиден знак на най-видно място, ако дължината на влекача надвишава 200 м.
 • б. Когато тласкащ плавателен съд и плаващ съд, който се избутва напред, са здраво свързани, за да образуват съчленен съд, те трябва да се третират като кораб с механично задвижване и да показват светлините, предписани в правило 23.
 • в. Кораб с механично задвижване, който тласка или тегли успоредно друг кораб, трябва, ако не е част от съчленен плавателен съд, да показва:
  • i. вместо светлина, предписана в правило 23(a)(i) или (a)(ii), две топови светлини във вертикална линия;
  • ii. странични светлини;
  • iii. кърмова светлина;
 • г. Кораб с механично задвижване, за който се прилагат параграфи (a) или (c) от това правило, трябва също да отговаря на правило 23(a)(ii).
 • д. Плавателен съд или теглен обект, различен от посочените в параграф (g) от това правило, трябва да показва:
  • i. странични светлини;
  • ii. кърмова светлина;
  • iii. ромбовиден знак на най-видно място, ако дължината на влекача надвишава 200 м.
 • е. Всякакъв брой кораби, теглени успоредно или тласкани в група, трябва да бъдат обхванати като един кораб:
  • i. плавателен съд, който се избутва напред, ако не е част от съчленен плавателен съд, трябва да показва странични светлини напред;
  • ii. плавателен съд, теглен на борда, трябва да има кърмова светлина и странични светлини в предната част.
 • ж. Невидим полупотопен теглен кораб или теглен обект, или комбинация от такива теглени плавателни съдове или теглени обекти, трябва да показва:
  • i. ако ширината им е по-малка от 25 m, една кръгова бяла светлина в или близо до предната част и същата светлина при или близо до кърмата, с изключение на „драконите“, които не могат да светят отпред или близо до нея;
  • ii. с широчина 25 m или повече, две допълнителни кръгови бели светлини в или близо до страничните краища;
  • iii. ако са по-дълги от 100 m, допълнителни кръгови бели светлини между светлините, предписани в алинеи (i) и (ii), така че разстоянието между светлините да не надвишава 100 m;
  • iv. знак във формата на диамант в или близо до задния край на последния теглен обект и, ако дължината на тегленето надвишава 200 m, допълнителен знак във формата на диамант, поставен на най-видимото място отпред, доколкото е възможно.
 • ч. Ако по някаква съществена причина плавателният съд или тегленият обект не може да покаже светлините или знаците, предписани в параграфи (e) или (g) от това правило, трябва да се положат всички разумни усилия за осветяване на тегления кораб или обект, или на поне най-малко показват наличието на такъв съд или предмет.
 • i. Ако поради някаква съществена причина кораб, който обикновено не участва в операции по теглене, не е в състояние да покаже светлините, предписани в параграфи a) или (c) от това правило, когато той е ангажиран с теглене на друг кораб в беда или нуждаещ се от помощ, тя не е длъжна да гаси тези светлини. Трябва да се вземат всички възможни мерки, за да се покаже естеството на връзката между тегления и тегления кораб, както е посочено в правило 36, по-специално за осветяване на въжето за теглене.

Правило 25. ВЕТРОХОДНИ КОРАБИ В ДВИЖЕНИЕ И КОРАБИ НА ГРЕБЛА

 • а. Ветроходен кораб на път трябва да показва:
  • i. странични светлини;
  • ii. кърмова светлина;
 • б. На ветроходен кораб с дължина, по-малка от 12 m, светлините, предписани в параграф (a) от това правило, могат да бъдат комбинирани в една единствена светлина, поставена на или близо до горната част на мачтата, където може да се види най-добре.
 • в. Ветроходен кораб на път може, в допълнение към светлините, предписани в параграф (а) от това правило, да показва на или близо до върха на мачтата в най-добрата видима позиция две кръгови светлини във вертикална линия, горната на която трябва да бъде червена, а долната зелена, но тези светлини не трябва да се излагат заедно с комбинирана светлина, разрешена съгласно параграф (b) от това правило.
 • г.
  • i. Ветроходен кораб с дължина, по-малка от 7 m, трябва, ако е практически възможно, да показва светлините, предписани в параграфи (a) или (b) от това правило, но ако корабът не ги показва, той трябва да носи електрическо фенерче или запален фенер с готова бяла светлина. трябва да се настрои достатъчно предварително, за да се избегне сблъсък.
  • ii. Плавателен съд с гребла може да показва светлините, предписани в това правило за ветроходни кораби, но ако не ги показва, той трябва да носи в готовност електрическо фенерче или запален фенер с бяла светлина, които трябва да бъдат изложени достатъчно преди предотвратяване на сблъсък.
 • д. Кораб под платна и в същото време задвижван от механична система за задвижване трябва да има знак под формата на конус, насочен надолу, на най-видното място отпред.

Правило 26. Риболовни кораби

 • а. Кораб, ангажиран в риболов, когато е на път или е на котва, трябва да показва само светлините и знаците, предписани от това правило.
 • б. Кораб, участващ в тралене, т.е. влачене на драга или други риболовни съоръжения във водата, трябва да покаже:
  • i. две кръгови светлини във вертикална линия, като горната е зелена, а долната бяла, или знак, състоящ се от конуси, разположени на върха на една вертикална линия
   един над друг; кораб с дължина под 20 m може да има кошница вместо този знак;
  • ii. огън зад и над зеления огън; не се изисква кораб с дължина под 50 m, но може да има такава светлина;
  • iii. ако корабът има курс през водата, тогава в допълнение към светлините, предписани в този параграф, странични светлини и кърмова светлина.
 • в. Кораб, занимаващ се с риболов, с изключение на кораби, занимаващи се с тралиране, може да показва:
  • i. две кръгови светлини, разположени във вертикална линия, като горната е червена, а долната бяла, или знак, състоящ се от два конуса, върхове заедно, разположени във вертикална линия един над друг; кораб с дължина под 20 метра може да има кошница вместо този знак;
  • ii. ако стреловидното съоръжение се простира хоризонтално навътре в морето на повече от 150 m от кораба, тогава по посока на тези съоръжение – бяла кръгова светлина или знак под формата на конус с върха нагоре;
  • iii. ако корабът се движи през водата, тогава в допълнение към светлините, предписани в този параграф, странични светлини и кърмова светлина.
 • г. Кораб, който извършва риболов в близост до други кораби, които извършват риболов, може да показва допълнителните сигнали, описани в приложение 2 към тези правила.
 • д. Кораб, който не извършва риболов, не трябва да показва светлините и знаците, предписани от това правило; той трябва да показва само светлините и знаците, предписани за кораби с подходяща дължина.

Правило 27. КОРАБИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА УПРАВЛЯВАТ ИЛИ СА С ОГРАНИЧЕНА СПОСОБНОСТ ЗА МАНЕВРИРАНЕ

 • а. (a) Кораб, който не е под командване, трябва да показва:
  • i. две червени кръгови светлини, разположени във вертикална линия на най-видно място;
  • ii. две топки или подобни знаци във вертикална линия, където могат да се видят най-добре;
  • iii. ако корабът се движи през водата, тогава в допълнение към светлините, предписани в този параграф, странични светлини и кърмова светлина.
 • б. Кораб с ограничена способност да маневрира, различен от кораб, участващ в операции по разминиране, трябва да показва:
  • i. три кръгови светлини във вертикална линия, където могат да се видят най-добре. Горната и долната част на тези светлини трябва да са червени, а средната трябва да е бяла;
  • ii. три знака, разположени във вертикална линия на най-видно място. Горната и долната част на тези знаци трябва да са топки, а средата – диамант;
  • iii. ако корабът се движи през водата, в допълнение към светлините, предписани в параграф (i), мачтовата светлина или светлини, страничните светлини и кърмовата светлина;
  • iv. ако корабът е на котва, в допълнение към светлините или знаците, предписани в подпараграфи (i) и (ii), светлина, светлини или знаци, предписани в Правило 30.
 • в. Кораб с механичен двигател, участващ в операция по теглене, която значително ограничава способността на кораба-влекач и кораба, който се тегли, да се отклонят от курса си, трябва, в допълнение към светлините или знаците, предписани в правило 24(a), да показва светлините и форми, предписани в подпараграфи (i) и (ii) параграф (b) от това правило.
 • г. Кораб, ангажиран в драгиране или подводни операции, когато е ограничен в способността си да маневрира, трябва да показва светлините и знаците, предписани в подпараграфи (i), (ii) и (iii) на параграф (b) от това правило и, ако има пречка за преминаването на друг плавателен съд, трябва допълнително да показва:
  • i. две кръгови червени светлини или две топки във вертикална линия, за да укажат страната, от която съществува препятствието;
  • ii. две кръгови зелени светлини или два диаманта, подредени във вертикална линия, за да укажат страната, от която може да премине друг кораб;
  • iii. ако е на котва, светлините или знаците, предписани в този параграф, вместо светлините или знаците, предписани в Правило 30.
 • д. Когато размерите на кораб, участващ в водолазни операции, правят практически невъзможно за него да показва всички светлини и знаци, предписани в параграф (d) от това правило, той трябва да показва:
  • i. три кръгови светлини, разположени вертикално на най-видимото място. Горната и долната част на тези светлини трябва да са червени, а средната светлина трябва да е бяла;
  • ii. флаг А съгласно Международния код на сигналите, направен под формата на твърд щит с височина най-малко 1 м. Трябва да се вземат мерки, за да се гарантира, че този флаг е видим навсякъде.
 • е. Плавателен съд, ангажиран в работа по разминиране, в допълнение към светлините, предписани за плавателни съдове с механично задвижване от Правило 23, или светлините или фигурата, предписани за кораб, закотвен от Правило 30,
  трябва да покаже три кръгови зелени светлини или съответно три топки. Една от тези светлини или форми трябва да бъде показана близо до носа на мачтата, а другите две на челните части. Тези светлини или знаци показват, че другият
  за кораб е опасно да се доближи до кораб, който извършва разминиране на разстояние по-малко от 1000 m.
 • ж. Корабите с дължина под 12 m, различни от тези, които извършват водолазни операции, не са задължени да показват светлините и знаците, предписани от това правило.
 • ч. Сигналите, предписани от това правило, не са сигнали за бедстващи кораби, нуждаещи се от помощ. Такива сигнали са дадени в Приложение 4 към тези Правила.

Правило 28. КОРАБИ, ОГРАНИЧЕНИ ОТ СВОЕТО ГАЗЕНЕ

Кораб с ограничено газене може да показва, в допълнение към светлините, предписани в правило 23 за кораби с механично задвижване, три червени кръгли светлини, разположени във вертикална линия, или цилиндър, на най-видно място.

Правило 29. ПИЛОТСКИ КОРАБИ

 • а. Корабът при изпълнение на пилотски задължения трябва да показва:
  • i. на върха на мачтата или близо до нея – две кръгови светлини, разположени във вертикална линия; горната част на тези светлини трябва да е бяла, а долната червена;
  • ii. ако е в движение, тогава допълнително – странични светлини и кърмова светлина;
  • iii. ако е на котва, тогава, в допълнение към светлините, предписани в подпараграф (i), светлината или знака, предписани в правило 30 за кораб на котва.
 • б. Пилотски кораб, който не изпълнява пилотски задължения, трябва да показва светлините или знаците, предписани за подобен кораб с подходяща дължина.

Правило 30. КОРАБИ НА КОТВА И ЗАСЕДНАЛИ КОРАБИ

 • а. Кораб на котва трябва да показва на най-видно място:
  • i. в носа на плавателния съд – бяла кръгова светлина или топка;
  • ii. на или близо до кърмата и под светлината, предписана в подпараграф (i), кръгова бяла светлина.
 • б. Плавателен съд с дължина под 50 метра може да показва кръгова бяла светлина, където може да се види най-добре, вместо светлините, предписани в буква (а) от това правило.
 • в. Кораб на котва може и кораб с дължина над 100 m също да използва наличните работни светлини или други еквивалентни светлини за осветяване на палубите си.
 • г. Заседнал кораб трябва да показва светлините, предписани в параграф (a) или (b) от това правило, и в допълнение, на място, където те могат да се видят най-добре:
  • i. две червени кръгови светлини, разположени във вертикална линия;
  • ii. три топки, подредени във вертикална линия.
 • д. Кораб с дължина, по-малка от 7 m, на котва или заседнал, когато не е в тесен проход, на фарватера или близо до място за заставане на котва, или в зони, където обикновено плават други плавателни съдове, не се изисква да показва светлините или знаците, предписани в параграфи (a), (b) или (d) от това правило.
 • е. Заседнал плавателен съд с дължина под 12 m не е длъжен да показва светлините и знаците, предписани в подпараграфи (i) и (ii) на параграф (d) от това правило.

Правило 31. МОРСКИ САМОЛЕТИ

Ако е невъзможно хидропланът да покаже светлини или знаци, които по своите характеристики или разположение биха отговаряли на изискванията на правилата на тази част, той трябва да покаже светлини и знаци, които по своите характеристики и разположение биха били възможно най-близки до изискванията на правилата.

Споделете тази публикация