Międzynarodowe przepisy dotyczące zapobiegania kolizjom na morzu CZĘŚĆ A

Międzynarodowe przepisy dotyczące zapobiegania kolizjom na morzu CZĘŚĆ A

Część A

Postanowienia ogólne

Zasada 1. WNIOSEK

 • Niniejsze prawidła mają zastosowanie do wszystkich statków na pełnym morzu i wodach połączonych, po których mogą poruszać się statki pełnomorskie.
 • Żadne z postanowień niniejszych prawideł nie stanowi przeszkody w stosowaniu specjalnych przepisów ustanowionych przez właściwe władze, dotyczących żeglugi na wodach dróg, portów, rzek, jezior lub śródlądowych dróg wodnych połączonych z otwartym morzem, po których mogą poruszać się statki morskie. Takie przepisy szczególne powinny być jak najbardziej zbliżone do niniejszych prawideł.
 • Żadne z postanowień niniejszych prawideł nie wyklucza działania specjalnych przepisów wydanych przez rząd jakiegokolwiek kraju, dotyczących dodatkowych stałych lub sygnałowych świateł, znaków lub sygnałów dźwiękowych dla okrętów wojennych i statków w konwoju lub dodatkowych stałych lub sygnałowych świateł lub znaków dla statków rybackich łowiących we flotylli. Te dodatkowe, stałe lub sygnałowe światła, znaki lub sygnały dźwiękowe powinny, w miarę możliwości, być takie, aby nie można ich było pomylić ze światłami, znakami lub sygnałami określonymi w niniejszych prawidłach.
 • Systemy separacji ruchu mogą zostać przyjęte przez Organizację do celów niniejszego Regulaminu.
 • W każdym przypadku, gdy zainteresowany Rząd zadecyduje, że statek, ze względu na jego specjalną konstrukcję lub przeznaczenie, nie może, bez utrudnienia jego specjalnych funkcji, w pełni odpowiadać postanowieniom któregokolwiek z niniejszych prawideł w zakresie liczby, położenia, zasięgu lub sektora widoczności świateł lub znaków oraz położenia i charakterystyki dźwiękowych urządzeń sygnalizacyjnych, statek taki powinien odpowiadać takim innym wymaganiom w zakresie liczby, położenia, zasięgu lub sektora widoczności świateł lub znaków oraz położenia i charakterystyki dźwiękowych urządzeń sygnalizacyjnych.

Zasada 2: ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Żadne z postanowień niniejszych Przepisów nie zwalnia statku, jego armatora, kapitana lub załogi od odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzestrzegania niniejszych Przepisów lub z zaniedbania środków ostrożności wymaganych przez zwykłą praktykę morską lub szczególne okoliczności danego przypadku.
 2. Interpretując i stosując niniejsze prawidła, należy mieć na uwadze wszelkie niebezpieczeństwa związane z żeglugą i ryzyko zderzenia oraz wszelkie szczególne okoliczności, w tym właściwości samych statków, które mogą spowodować konieczność odstąpienia od niniejszych prawideł w celu uniknięcia bezpośredniego niebezpieczeństwa.

Zasada 3: DEFINICJE OGÓLNE

W niniejszych Przepisach, o ile z kontekstu nie wynika inna interpretacja:

 • Słowo „statek” oznacza wszelkiego rodzaju jednostki pływające, łącznie z jednostkami niewypornościowymi i wodnosamolotami, używane lub mogące być używane jako środek napędowy na wodzie.
 • Określenie „statek o napędzie mechanicznym” oznacza każdy statek o napędzie mechanicznym.
 • Określenie „statek żaglowy” oznacza każdy statek pod żaglami, włączając w to statek posiadający urządzenie mechaniczne, pod warunkiem, że nie jest ono używane.
 • Określenie „statek rybacki” oznacza jakikolwiek statek poławiający sieciami, taklami haczykowymi, włokami lub innymi narzędziami, które ograniczają jego manewrowość, ale nie dotyczy statku poławiającego holowanymi narzędziami haczykowymi lub innymi narzędziami, które nie ograniczają manewrowości statku.
 • Słowo „wodnosamolot” oznacza każdy statek powietrzny zdolny do manewrowania na wodzie.
 • Określenie „statek niezdatny do żeglugi” oznacza statek, który z powodu pewnych wyjątkowych okoliczności nie jest w stanie manewrować zgodnie z wymaganiami niniejszych Prawideł i dlatego nie może ustąpić miejsca innemu statkowi.
 • Określenie „statek ograniczony w manewrowaniu” oznacza statek, który ze względu na charakter swojej pracy jest ograniczony w możliwości manewrowania zgodnie z wymaganiami niniejszych Przepisów i dlatego nie może ustąpić miejsca innemu statkowi.
  Określenie „statek ograniczony w możliwości manewrowania” obejmuje (ale nie wyczerpuje) następujące statki:

  • statek zajęty umieszczaniem, utrzymywaniem lub usuwaniem znaku nawigacyjnego, układaniem, inspekcją lub podnoszeniem podmorskiego kabla lub rurociągu;
  • statek zajęty pogłębianiem, pracami oceanograficznymi, hydrograficznymi lub podwodnymi;
  • statek zajęty uzupełnianiem zapasów lub przenoszeniem ludzi, żywności lub ładunku podczas podróży;
  • statek zaangażowany w zapewnianie startu lub odbioru samolotów;
  • statek zaangażowany w operacje rozminowywania;
  • statek zaangażowany w operację holowania, która znacząco ogranicza zdolność statku holującego i holowanego do zboczenia z kursu.
 • Określenie „statek ograniczony swoim zanurzeniem” oznacza statek o napędzie mechanicznym, który ze względu na zależność pomiędzy jego zanurzeniem a dostępnymi głębokościami, ma znacznie ograniczoną zdolność do zboczenia z kursu, którym podąża.
 • Określenie „w drodze” oznacza, że statek nie jest zakotwiczony, zacumowany lub na mieliźnie.
 • Słowa „długość” i „szerokość” statku oznaczają jego największą długość i szerokość.
 • Statki uważa się za znajdujące się w zasięgu wzroku tylko wtedy, gdy jeden z nich może być obserwowany wzrokowo z drugiego.
 • Termin „ograniczona widoczność” oznacza wszelkie warunki, w których widoczność jest ograniczona przez mgłę, zamglenie, opady śniegu, ulewne deszcze, burzę piaskową lub inne podobne przyczyny.

Podziel się tym wpisem