Starptautiskie noteikumi sadursmju novēršanai jūrā A DAĻA

Starptautiskie noteikumi sadursmju novēršanai jūrā A DAĻA

A daļa

Vispārīgi noteikumi

1. noteikums. PIELIETOŠANA

 • Šie noteikumi attiecas uz visiem kuģiem atklātā jūrā un ar to saistītos ūdeņos, pa kuriem var kuģot jūras kuģi.
 • Nekas šajos noteikumos neliedz piemērot īpašus noteikumus, ko izstrādājušas attiecīgās iestādes attiecībā uz kuģošanu ceļu, ostu, upju, ezeru vai iekšējo ūdensceļu ūdeņos, kas saistīti ar atklātu jūru un pa kuriem var kuģot jūras kuģi. Šādiem īpašiem noteikumiem jābūt pēc iespējas tuvākiem šiem noteikumiem.
 • Nekas šajos noteikumos neliedz piemērot jebkurus īpašus noteikumus, ko pieņēmusi kādas valsts valdība attiecībā uz papildu stacionārajām vai signālgaismām, zīmēm vai skaņas signāliem karakuģiem un konvoju kuģiem vai papildu stacionārajām vai signālgaismām vai zīmēm zvejas kuģiem, kas zvejo flotilē. Šīm papildu vai stacionārajām vai signālugunīm, zīmēm vai skaņas signāliem, ciktāl iespējams, jābūt tādiem, lai tos nevarētu sajaukt ar kādu no šajos noteikumos paredzētajām gaismām, zīmēm vai signāliem.
 • Organizācija var pieņemt satiksmes nodalīšanas sistēmas šo noteikumu mērķiem.
 • Katrā gadījumā, ja attiecīgā valdība nolemj, ka kuģis tā īpašās konstrukcijas vai nolūka dēļ, netraucējot tā īpašajām funkcijām, nevar pilnībā ievērot kādu no šo noteikumu noteikumiem attiecībā uz lukturu vai zīmju skaitu, novietojumu, redzamības attālumu vai sektoru un skaņas signālierīču novietojumu un parametriem, šāds kuģis ievēro citas prasības attiecībā uz lukturu vai zīmju skaitu, novietojumu, redzamības attālumu vai sektoru un skaņas signālierīču novietojumu un parametriem.

2. noteikums. ATBILDĪBA

 1. Nekas šajos noteikumos neatbrīvo kuģi, tā īpašnieku, kapteini vai apkalpi no atbildības par sekām, kas radušās, neievērojot šos noteikumus vai neievērojot piesardzības pasākumus, ko prasa parastā jūrniecības prakse vai īpašie lietas apstākļi.
 2. Interpretējot un piemērojot šos noteikumus, pienācīgi ņem vērā visus kuģošanas apdraudējumus un sadursmes risku, kā arī visus īpašos apstākļus, tostarp pašu kuģu īpatnības, kuru dēļ var būt nepieciešams atkāpties no šiem noteikumiem, lai izvairītos no tūlītējām briesmām.

3. noteikums. VISPĀRĪGĀS DEFINĪCIJAS

Šajos noteikumos, ja vien konteksts neprasa citādu interpretāciju:

 • Svārds “kuģis” nozīmē visu veidu ūdens transportlīdzekļus, tostarp bezizspiediena kuģus un hidroplānus, ko izmanto vai var izmantot kā dzinēju uz ūdens.
 • Termins “mehāniski darbināms kuģis” nozīmē jebkuru kuģi, ko darbina mehāniskas iekārtas.
 • termiņš “buru kuģis” ir jebkurš kuģis ar burām, tostarp kuģis ar mehānisko iekārtu, ja tas netiek izmantots.
 • Termins “zvejas kuģis” ir jebkurš kuģis, kas zvejo ar tīkliem, āķu jedām, traļiem vai citiem zvejas rīkiem, kas ierobežo tā manevrējamību, bet neattiecas uz kuģi, kas zvejo ar velkamiem āķu zvejas rīkiem vai citiem zvejas rīkiem, kuri neierobežo kuģa manevrējamību.
 • Svārds “hidroplāns” nozīmē jebkuru lidaparātu, kas spēj manevrēt uz ūdens.
 • Termins “kuģis, kas nederīgs kuģošanai” nozīmē kuģi, kurš kādu ārkārtas apstākļu dēļ nespēj manevrēt, kā to prasa šie noteikumi, un tādēļ nevar dot ceļu citam kuģim.
 • Termins “kuģis, kuram ir ierobežotas manevrēšanas iespējas” nozīmē kuģi, kuram darba specifikas dēļ ir ierobežotas manevrēšanas iespējas saskaņā ar šo noteikumu prasībām, un tādēļ tas nevar dot ceļu citam kuģim.
  Termins “kuģis, kuram ir ierobežotas manevrēšanas iespējas” attiecas (bet ne izsmeļoši) uz šādiem kuģiem:

  • kuģis, kas nodarbojas ar navigācijas zīmes uzstādīšanu, uzturēšanu vai noņemšanu, zemūdens kabeļa vai cauruļvada ierīkošanu, pārbaudi vai pacelšanu;
  • kuģis, kas nodarbojas ar bagarēšanas, okeanogrāfijas, hidrogrāfijas vai zemūdens darbiem;
  • kuģis, kas nodarbojas ar krājumu papildināšanu vai cilvēku, pārtikas vai kravas pārvietošanu, atrodoties ceļā;
  • kuģis, kas iesaistīts gaisa kuģu pacelšanās vai uzņemšanas nodrošināšanā;
  • kuģis, kas iesaistīts atmīnēšanas operācijās;
  • kuģis, kas iesaistīts vilkšanas operācijā, kura būtiski ierobežo velkošā un velkamā kuģa spēju novirzīties no kursa.
 • Termins “kuģis, ko ierobežo tā iegrime” nozīmē mehāniski darbināmu kuģi, kura iegrimes un pieejamā dziļuma attiecības dēļ ir būtiski ierobežota tā spēja novirzīties no kursa, ko tas ievēro.
 • Termins “kuģis, kas atrodas uz ūdens” nozīmē, ka kuģis nav noenkurots, pietauvots vai noenkurots.
 • Sludinājumi “kuģa garums” un “platums” nozīmē tā lielāko garumu un platumu.
 • Uzskata, ka kuģi atrodas viens otra redzeslokā tikai tad, ja viens no otra ir vizuāli novērojams.
 • Termins “ierobežota redzamība” nozīmē jebkādus apstākļus, kad redzamību ierobežo migla, migla, sniegputenis, spēcīgas lietusgāzes, smilšu vētra vai kāds cits līdzīgs iemesls.

Dalīties ar šo ziņu