Международни правила за предотвратяване на сблъсъци в морето ЧАСТ B

Международни правила за предотвратяване на сблъсъци в морето ЧАСТ B

Част В

Правила за плуване и маневриране

РАЗДЕЛ 1. Навигация на кораби при всякакви условия на видимост

Правило 4. ЗАЯВЛЕНИЕ

Правилата на този раздел се прилагат при всички условия на видимост.

Правило 5. ГЛЕДАНЕ НА

Всеки кораб трябва по всяко време да поддържа адекватно визуално и звуково наблюдение, както и наблюдение с всички налични средства, в зависимост от преобладаващите обстоятелства и условия, за да оцени напълно ситуацията и риска от сблъскване.

Правило 6. БЕЗОПАСНА СКОРОСТ

Всички кораби трябва винаги да се движат с безопасна скорост, така че да могат да предприемат подходящи и ефективни действия, за да избегнат удар, и да могат да се скрият на разстоянието, изисквано от преобладаващите условия. При избора на безопасна скорост трябва да се вземат предвид следните фактори:

 1. Всички кораби:
  • условията на видимост;
  • гъстотата на движението, включително задръстването от риболовни кораби или други кораби;
  • способността за маневриране на кораба и особено разстоянието, необходимо за пълното спиране на кораба, и способността за завиване на кораба при преобладаващите условия;
  • през нощта, фоновата осветеност както от бреговите светлини, така и от разсейването на светлината от собствените светлини на кораба
  • вятър, море и условия на течението и близостта на навигационни опасности
  • съотношението между газенето и наличните дълбочини.
 2. Допълнително за кораби, използващи радар:
  • характеристиките, работата и ограниченията на радарното оборудване;
  • всички ограничения, наложени от използваната скала за обхват на радара;
  • влиянието на състоянието на морето и метеорологичните фактори и други източници на смущения върху откриването на радара;
  • възможността радарът да не открие малки плавателни съдове, лед и други плаващи обекти на достатъчно разстояние;
  • броя, местоположението и движението на плавателните съдове, открити от радара;
  • по-точна оценка на видимостта, която може да се получи чрез радарно измерване на разстоянието до плавателни съдове или други обекти в близост.

Правило 7. ОПАСНОСТ ОТ СБЛЪСЪК

 • Всеки кораб трябва да използва всички налични средства в съответствие с преобладаващите обстоятелства и условия, за да определи дали съществува опасност от сблъскване. Ако има някакво съмнение дали съществува опасност от сблъскване, тя се приема за съществуваща.
 • Изправното радиолокационно оборудване, инсталирано на кораба, се използва правилно, включително наблюдение на големи разстояния, за да се предупреди предварително за опасност от сблъсък, и радиолокационно обхождане или равностойно систематично наблюдение на откритите обекти.
 • Не бива да се правят предположения въз основа на непълна информация, и
  особено на радарна информация.
 • При определянето на това, дали съществува опасност от сблъскване, първо трябва да се вземе предвид следното:
  1. опасност от сблъскване трябва да се счита за съществуваща, ако пеленгът на приближаващия се кораб не се променя чувствително;
  2. опасност от сблъскване може понякога да съществува дори ако пеленгът се променя чувствително, особено когато се приближава много голям кораб или влекач или когато корабите се приближават на кратко разстояние.

Правило 8. ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА СБЛЪСЪК

 • Всяко действие, предприето за предотвратяване на сблъсък, ако обстоятелствата го позволяват, трябва да бъде уверено, навременно и
  в съответствие с добрата морска практика.
 • Всяка промяна на курса и/или скоростта, направена с цел избягване на сблъсък, ако обстоятелствата позволяват това, трябва да бъде достатъчно голяма, за да бъде лесно открита от друг кораб, който я наблюдава визуално или с радар; трябва да се избягват поредици от последователни малки промени на курса и/или скоростта.
 • Ако има достатъчно водно пространство, само промяната на курса може да бъде най-ефективното действие за предотвратяване на прекомерното приближаване, при условие че промяната е направена предварително, значителна е и не води до прекомерна близост до други кораби.
 • Действията, предприети за избягване на сблъсък с друг кораб, трябва да са такива, че да го накарат да се отклони на безопасно разстояние. Ефективността на това действие се следи внимателно, докато другият кораб бъде окончателно подминат и оставен зад него.
 • Ако е необходимо да се предотврати сблъсък или да се осигури повече време за оценка на ситуацията, корабът намалява курса си или спира, като спира задвижващите си механизми или обръща посоката си на движение.
  • Кораб, от който се изисква по силата на някое от настоящите правила да не възпрепятства движението или безопасното преминаване на друг кораб, трябва,
   когато обстоятелствата го изискват, да предприеме своевременни действия, за да остави достатъчно водно пространство за безопасното преминаване на другия кораб;
  • Кораб, който е задължен да не възпрепятства движението или безопасното преминаване на друг кораб, не е освободен от това задължение, когато се приближава към друг кораб така, че съществува опасност от сблъскване, и при предприемане на действия трябва да се съобразява изцяло с действията, които могат да се изискват съгласно правилата на тази част;
  • Когато два кораба се приближават един към друг по такъв начин, че съществува опасност от сблъскване, корабът, чието движение не се възпрепятства, е длъжен да спазва изцяло правилата на тази част.

Правило 9. ЯХТИНГ НА КЪСИ РАЗСТОЯНИЯ

 • Кораб, движещ се по тесен проход или фарватер, трябва да се придържа към външната граница на прохода или фарватера, която е толкова близо до десния му борд, колкото е безопасно и практически възможно.
 • Кораб с дължина, по-малка от 20 метра, или ветроходен кораб не трябва да пречи на движението на такъв кораб, който може безопасно да се движи само в тесен проход или фарватер.
 • Кораб, извършващ риболов, не трябва да пречи на движението на друг кораб, който се движи в тесен проход или фарватер.
 • Кораб не трябва да пресича тесен проход или фарватер, ако това пресичане би попречило на движението на кораб, който може да се движи безопасно само в рамките на този проход или фарватер; последният кораб може да използва звуковия сигнал, предвиден в правило 34(d), ако се съмнява в намеренията на кораба, пресичащ прохода или фарватера.
  • В тесен проход или в плавателен път, ако изпреварването може да се осъществи само ако изпреварваният кораб предприеме действия, за да осигури безопасно преминаване, корабът, който възнамерява да изпревари, трябва да покаже намерението си, като подаде съответния звуков сигнал, предвиден в правило 34(c)(i). Ако изпреварваният кораб е съгласен да изпревари, той подава съответния звуков сигнал, предвиден в правило 34(c)(ii), и предприема действия, за да позволи безопасно преминаване на изпреварващия кораб. Ако изпреварваният кораб се съмнява в безопасността на изпреварването, той може да подаде звуковите сигнали, предписани в правило 34(d);
  • Това правило не освобождава изпреварващия кораб от задължението да спазва изискванията на правило 13.
 • Кораб, който се приближава към завой или част от тесен проход или фарватер, където други кораби може да не се виждат поради препятствия, трябва да се движи с особено внимание и предпазливост и да подаде съответния звуков сигнал, предвиден в правило 34(e).
 • Ако обстоятелствата позволяват, всеки кораб трябва да избягва да закотвя в тесен проход.

Правило 10. ПЛУВАНЕ В СИСТЕМИТЕ ЗА РАЗДЕЛНО ДВИЖЕНИЕ

 • Това правило се прилага, когато се плава по системи за разделно движение, приети от Организацията, и не освобождава никой кораб от задълженията му по което и да е друго правило.
 • Кораб, който използва система за разделно движение, трябва:
  • да се движи в съответната лента в общата посока на движението, приета в нея;
  • да се държи възможно най-далеч от линията за разделно движение или зоната за разделно движение;
  • обикновено да влиза или излиза от лентата в края на лентата, но ако корабът излиза или влиза в лентата от двете страни, той трябва да прави това под възможно най-малък ъгъл спрямо общата посока на движението.
 • Корабът трябва, доколкото е възможно, да избягва пресичането на ленти за движение, но ако е принуден да пресече лента за движение, той трябва да го направи, доколкото е възможно, на курс под прав ъгъл спрямо общата посока на движението.
  • Кораб не може да използва крайбрежната навигационна зона, ако може безопасно да използва съответната лента в съседната система за разделно движение. Въпреки това плавателни съдове с дължина по-малка от 20 метра, ветроходни и риболовни кораби могат да използват крайбрежната навигационна зона.
  • Независимо от разпоредбите на алинеята, корабът може да използва крайбрежната плавателна зона, когато пътува към или от пристанище, когато се отправя към или от пристанище, когато се отправя към крайбрежно съоръжение, пилотска станция или друго място, което се намира в крайбрежната плавателна зона, или когато се отправя, за да избегне непосредствена опасност.
 • Кораб, освен ако не пресича система за разделяне на движението или не навлиза в или напуска лента за движение, по принцип не трябва да навлиза в зона за разделяне на движението или да пресича линия за разделяне на движението, освен:
  • в случаи на крайна необходимост за избягване на непосредствена опасност;
  • когато е обвързан с думата риба в зона за разделяне на движението.
 • Кораб, който плава в близост до крайните участъци на системите за разделно движение, трябва да бъде особено внимателен.
 • Корабът трябва, доколкото е възможно, да избягва заставането на котва в рамките на или близо до края на системата за разделно движение.
 • Кораб, който не използва система за разделно движение, трябва да се намира на достатъчно разстояние от нея.
 • Кораб, извършващ риболов, не трябва да пречи на движението на друг кораб, движещ се по лентата.
 • Кораб с дължина, по-малка от 20 метра, или ветроходен кораб не трябва да пречи на безопасното движение на кораб с механично задвижване, който се движи по платното.
 • Кораб, на който е забранено да маневрира, докато е ангажиран с дейност за поддържане на безопасността на корабоплаването в система за разделно движение, е освободен от настоящия регламент до степента, необходима за извършване на тази дейност.
 • Кораб, чието маневриране е ограничено по време на работа по полагането, поддържането или повдигането на подводен кабел в рамките на система за разделно движение, е освободен от изискванията на настоящото правило до степента, необходима за извършване на тази работа.

РАЗДЕЛ 2. Навигация на кораби, които се виждат напълно един друг

Правило 11. ЗАЯВЛЕНИЕ

Правилата на този раздел се прилагат за кораби, които се намират един срещу друг.

Правило 12. ВЕТРОХОДНИ КОРАБИ

 • Когато два ветроходни кораба се приближават по такъв начин, че съществува опасност от сблъскване, единият от тях трябва да даде път на другия по следния начин:
  • Когато корабите плават на различни галсове, корабът, плаващ на ляв галс, трябва да даде път на другия кораб;
  • Когато двата кораба плават на един и същи галс, корабът срещу вятъра трябва да даде път на кораба по посока на вятъра;
  • Ако кораб, плаващ на ляв халс, види друг кораб на наветрената страна и не може да определи дали другият кораб е на ляв или десен халс, той трябва да даде път на кораба, плаващ на вятъра.
 • За целите на това правило подветрената страна е страната, противоположна на тази, на която е разположено главното платно, а при право въоръжение подветрената страна е страната, противоположна на тази, на която е разположено най-голямото наклонено платно.

Правило 13: ОБГОН

 • Независимо от предписанията, съдържащи се в част Б, раздели 1 и 2, всеки кораб, който изпреварва друг, трябва да се пази от пътя на изпреварвания кораб.
 • Счита се, че даден кораб изпреварва друг кораб, когато се приближава към него от посока, която е на повече от 22,5 градуса зад траверса на последния, т.е. когато изпреварващият кораб е в такова положение спрямо изпреварвания кораб, че през нощта изпреварващият кораб може да види само кърмовата светлина на изпреварвания кораб и не може да види нито една от неговите странични светлини.
 • Ако има някакво съмнение дали даден кораб изпреварва, трябва да се приеме, че е така, и да се действа по съответния начин.
 • Никаква последваща промяна във взаимното положение на двата кораба не може да доведе до това, изпреварващият кораб да се счита по смисъла на настоящите правила за кораб на кръстосващ курс или да освободи изпреварващия кораб от задължението да се пази от изпреварвания кораб, докато последният не бъде окончателно задминат и оставен зад него.

Правило 14. СИТУАЦИЯ НА СБЛИЖАВАНЕ НА КОРАБИ, КОИТО ИДВАТ ДИРЕКТНО ЕДИН СРЕЩУ ДРУГ

 • Когато два кораба с механичен двигател се приближават на противоположни или почти противоположни курсове, така че съществува опасност от сблъскване, всеки от тях трябва да промени курса си надясно, така че да премине покрай другия кораб от левия му борд.
 • Счита се, че такава ситуация е налице, когато корабът вижда другия директно или почти директно пред себе си и през нощта може да види горните светлини и/или двете странични светлини на другия кораб в трим или почти в трим, а през деня наблюдава съответния ъгъл.
 • Ако има съмнение дали такава ситуация съществува, трябва да се приеме, че е налице, и да се действа по съответния начин.

Правило 15. СИТУАЦИЯ НА КРЪСТОВИЩЕ

Когда два судна с механическими двигателями идут пересекающимися курсами так, что возникает опасность столкновения, то судно, которое имеет другое на своей правой стороне, должно уступить дорогу другому судну и при этом оно должно, если позволяют обстоятельства, избегать пересечения курса другого судна у него по носу.

Правило 16. ДЕЙСТВИЯ НА КОРАБ, КОЙТО ОТСТЪПВА ПЪТ

Всеки кораб, който е длъжен да даде път на друг кораб, трябва, доколкото е възможно, да предприеме своевременни и решителни действия, за да се отдели „чисто“ от другия кораб.

Правило 17: ДЕЙСТВИЯ НА КОРАБ, КОЙТО ИЗЛИЗА ОТ ПЪТЯ

  • Когато един от два кораба трябва да даде път на другия, той трябва да запази курса и скоростта си.
  • Въпреки това другият кораб, когато му стане ясно, че корабът, който е длъжен да даде път, не предприема съответните действия, изисквани от настоящото правило, може да предприеме действия за избягване на сблъсъка само чрез собствена маневра.
 • Когато по някаква причина кораб, задължен да поддържа курса и скоростта, установи, че се намира толкова близо до друг кораб, че сблъсъкът не може да бъде избегнат само чрез действията на кораба, който отстъпва път, той трябва да предприеме такива действия, които най-добре ще предотвратят сблъсъка.
 • Кораб с витло, който в ситуация на пресичане на курса предприема действия в съответствие с буква а), ii) от настоящото правило, за да избегне сблъсък с друг кораб с витло, не може, ако обстоятелствата позволяват, да променя курса наляво, ако другият кораб е отляво.
 • Това правило не освобождава кораба, задължен да даде път, от това задължение.

Правило 18. ВЗАИМНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДИЛИЩАТА

С изключение на случаите, когато правилата 9, 10 и 13 изискват друго:

 • Кораб с механично задвижване на ход трябва да даде път на:
  • кораб, който не е в състояние да управлява;
  • кораб, ограничен в маневрирането;
  • кораб, занимаващ се с риболов;
  • ветроходна лодка.
  • кораб, който не е в състояние да управлява;
  • кораб, на който е ограничено маневрирането;
  • кораб, занимаващ се с риболов.Ветроходен кораб на ход трябва да даде път на:
  • кораб, който не може да управлява
  • кораб, който не може да маневрираКораб, извършващ риболов, трябва, доколкото е практически възможно, да даде път при движение на:
  • Всеки кораб, различен от кораб, който не може да управлява, или от кораб с ограничени възможности за маневриране, не трябва, ако обстоятелствата го позволяват, да пречи на безопасното преминаване на кораб, ограничен от своето газене и показващ сигналите, предписани в правило 28.
  •  Кораб със стеснено газене трябва да се управлява с особено внимание, като се отчитат внимателно особеностите на състоянието му.
 • Хидропланът, който се намира на вода, по принцип трябва да се разминава с всички плавателни съдове и да не възпрепятства движението им. Въпреки това, когато съществува риск от сблъсък, той трябва да спазва правилата на настоящата част.

РАЗДЕЛ 3. Навигация на кораби при ограничена видимост.

Правило 19: Плаване на плавателни съдове с ограничена видимост

 • Това правило се прилага за кораби, които не се виждат един друг, когато плават в зони с ограничена видимост или в близост до тях.
 • Всеки кораб трябва да се движи с безопасна скорост, определена в зависимост от преобладаващите обстоятелства и условията на ограничена видимост. Кораб с механично задвижване трябва да поддържа машините си в готовност за незабавна маневра.
 • При спазване на правилата на раздел 1 от тази част всеки кораб внимателно съобразява действията си с преобладаващите обстоятелства и условията на ограничена видимост.
  • промяна на курса наляво, ако другият кораб е пред траверса
   и не се изпреварва;
  • промяна на курса към кораба на траверса или
   зад траверса.Кораб, който е открил присъствието на друг кораб само с помощта на радар, трябва да определи дали се развива ситуация на прекомерна близост и/или дали съществува опасност от сблъсък. Ако това е така, той трябва да предприеме навременни действия за отклоняване, а ако това действие е промяна на курса, да избягва, доколкото е възможно:
 • Освен ако не е установено, че няма опасност от сблъскване, всеки кораб, който чуе, очевидно преди траверса си, сигнал за мъгла от друг кораб или който не може да предотврати прекомерното приближаване към друг кораб преди траверса си, трябва да намали курса си до минимума, достатъчен да го задържи на курса. Ако е необходимо, той трябва да спре движението си и във всички случаи да се движи с изключителна предпазливост, докато опасността от сблъскване отмине.

Споделете тази публикация