Стрели за защита на стратегически съоръжения

Описание на продукция

Опазване на водните тела – мерки, насочени към опазване и възстановяване на водните тела. Тази дейност обхваща както самите водоеми, така и техните водоохранни зони. Освен това се разграничават специално защитени водни тела, включително такива с международно значение.

За опазване на водните обекти, които се използват за питейно-битово водоснабдяване, както и съдържат природни лечебни ресурси, се установяват зони и зони за санитарна защита.

Водозащитната ограда на Еконад е специализирана водозащитна ограда, която се справя отлично със защитата на водоеми. Те представляват стоманена основа с фиксирани крепежни елементи и специални стоманени шипове, които се монтират по целия периметър на преградата.


Обадете се

WhatsApp бизнес

Да напиша съобщение

Да напиша съобщение